نسخه جدید اپلیکیشن Mail و Calendar با طراحی فلوئنت منتشر شده است.