برچسب: Windows 10 Mobile با بیلد ۱۰۵۸۶٫۱۲۲ برای حلقه Slow و RP منتشر شد.