ازین پس هر کسی می تواند حتی بدون ساختن اکانت در Skype چت کند.