نسخه جدید Skype با قابلیت message reactions و تغییر در طراحی منتشر شد.